Terms & Conditions

download als PDF

Abonnementsvoorwaarden TRIBU-TE NL Magazine uitgegeven door licentiehouder Nederland – KIL&SANT V.O.F

1. Definities
In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnee: een ieder (al dan niet een rechtspersoon) die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met Uitgever een abonnementsovereenkomst op een Tijdschrift, voor bepaalde of onbepaalde tijd is aangegaan.

Abonnement: een abonnementsovereenkomst tussen Abonnee en Uitgever, waarin Uitgever zich verplicht tot het leveren van een vooraf vastgesteld aantal edities van een Tijdschrift op een door Abonnee aan te geven adres in Nederland. Levering in het buitenland is mogelijk met een toeslag voor additionele verzendkosten.

Abonnementsperiode: de opgegeven periode of aantal edities die staan voor een bepaalde periode waarvoor een Abonnement wordt aangegaan en plus – indien van toepassing – de periode tot wederopzegging van het Abonnement.

Tijdschrift: een van de thans dan wel toekomstige door Uitgever uit te geven tijdschrift TRIBU-TE NL en de eventueel bijbehorende uitgeefproducten zoals een online editie van voornoemd tijdschrift.

Uitgever: KIL&SANT Publishing-Concept-Development, KIL&SANT V.O.F, Wethouder in t veldstraat 111, 1107AZ Amsterdam. KvK nr:59903260, BTW nr: NL853688576B01
Voorwaarden: onderhavige Abonnementsvoorwaarden.

2. Algemeen
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen op door KIL&SANT V.O.F

2.2 Doorhet aangaan van een Abonnement geleverd door KIL&SANT wordt Abonnee geacht met deze Voorwaarden te hebben ingestemd.

2.3 KIL&SANT behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Voorwaarden aan te passen. De ingevoerde wijziging zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de betreffende website van het Tijdschrift.

2.4 Deze Voorwaarden zullen op verzoek worden toegezonden en zijn tevens op de websites van de door KIL&SANT uitgegeven Tijdschriften gepubliceerd.

2.5 Deze Voorwaarden, evenals de abonnementsprijzen, zijn onder voorbehoud van kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten.

2.6 Uitgever is gerechtigd het Abonnement en de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst over te dragen aan een derde, mits deze derde de door Uitgever aangegane verplichtingen jegens de Abonnee nakomt. Uitgever zal Abonnee zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.

2.7 Uitgever is gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van het Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft alsdan echter wel recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden.

3. Aanbiedingen
3.1 Alle door Uitgever gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Uitgever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor

om deze te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse inflatie-indexatie. Uitgever zal de tariefswijziging tijdig en door middel van publicatie in het betreffende Tijdschrift aan Abonnee kenbaar maken.

3.2 Uitgever is te allen tijde gerechtigd de omvang, inhoud en lay-out van de door uitgegeven Tijdschriften naar

eigen inzichten te wijzigen, waarbij Uitgever ervoor zal zorgen dat het betreffende Tijdschrift ook na de wijzigingen kwalitatief en kwantitatief in een redelijke verhouding blijft staan met het abonnementstarief. Uitgever is bovendien gerechtigd om welke reden dan ook om de uitgave van een Tijdschrift op ieder moment te staken. Alsdan is zij niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Abonnee heeft in dat geval recht op gedeeltelijke restitutie van de vooruitbetaalde abonnementsgelden.

5. Looptijd en beëindiging van het Abonnement
5.1 Een Abonnement kan op ieder gewenst tijdstip ingaan en wordt aangegaan voor de (eerste) opgegeven periode

of aantal edities die staan voor een bepaalde periode. Gedurende deze eerste Abonnementsperiode kan het Abonnement niet tussentijds worden opgezegd. Tenzij anders vermeld in de aanbieding, wordt na afloop van deze eerste periode het Abonnement automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij Abonnee het Abonnement conform het bepaalde in artikel 5.3 van deze Voorwaarden en met inachtneming van het daarin vermelde opzegtermijn tijdig heeft opgezegd.

5.2 Nadat het Abonnement is omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, heeft Abonnee het recht het Abonnement met inachtneming van de geldende opzegtermijn van [**1 of 3 maanden**]* te allen tijde tussentijds schriftelijke (brief of e-mail) dan wel telefonisch te beëindigen bij de Informatiebalie. De contactgegevens van de Informatiebalie staan vermeld in het colofon van het betreffende Tijdschrift of op de bijbehorende website.

5.3 Als moment van opzeggen wordt beschouwd het moment waarop de opzegging de Informatiebalie heeft bereikt.

5.4 Uitgeverbevestigt de opzegging schriftelijk aan Abonnee binnen 14 dagen. In deze opzegbevestiging wordt tevens vermeld welke editie het laatste is dat de Abonnee ontvangt.

5.5 Een zgn. cadeau Abonnement afgesloten door Abonnee ten behoeve van een derde, wordt voor bepaalde tijd aangegaan en wordt niet automatisch verlengd.

5.6 Informatie over de Abonnementsperiode kan door Abonnee opgevraagd worden via de Informatiebalie via post, telefoon en e-mail. Indien gedurende de periode na omzetting van het Abonnement in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, het Abonnement correct wordt beëindigd, ontvangt Abonnee uiterlijk 2 maanden na de beëindiging van het Abonnement het nog niet genoten abonnementsgeld, na verrekening van eventuele korting en/of administratiekosten, retour op het bij aanvang van het Abonnement door Abonnee opgegeven bankrekeningnummer.

5.7 Indien de Abonnee gedurende de Abonnementsperiode overlijdt, is geen opzegtermijn van toepassing en worden reeds vooruitbetaalde abonnementsgelden gerestitueerd.

* Er geldt een opzegtermijn van van 3 maanden.

6. Tarieven en betaling abonnementsgeld
6.1 Abonnee dient zorg te dragen voor betaling van het abonnementsgeld. Betaling kan geschieden door middel

van een IDEAL betaling via de website of via facturatie

6.2 Alle abonnementsprijzen zijn in euro’s en inclusief 6% BTW.

6.3 Een wijziging van de abonnementsprijs wordt uiterlijk vier weken voordat deze van kracht wordt door Uitgever in het colofon van het betreffende tijdschrift gepubliceerd.

6.4 Vragen met betrekking tot facturen aangaande het Abonnement dienen uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de factuur aan de Informatiebalie te worden gericht.

7. Bezorging van Tijdschriften
7.1 De bezorging van de Tijdschriften vindt plaats via PostNL. Indien een Tijdschrift niet of beschadigd

aangekomen is, dient Abonnee de klachten daarover zo spoedig mogelijk te melden aan de Informatiebalie. Uitgever zal zich er vervolgens voor inspannen de betreffende editie van het Tijdschrift zo spoedig als mogelijk bij Abonnee na te bezorgen. Aan deze bezorging zijn geen extra kosten verbonden. Klachten met betrekking tot onder andere de bezorging van het Tijdschrift geven Abonnee niet het recht de betaling van de abonnementsgelden geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.2 Uitgever is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het niet-tijdig bezorgen van het Tijdschrift.

7.3 Abonnee dient wijzigingen in het bezorgings- dan wel factuuradres, tijdig – te weten uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum, aan de Informatiebalie te verstrekken via e-mail, telefonisch, post of via het daartoe bestemde formulier op de website van betreffende Tijdschrift (zie kopje FAQ). Onjuistheden in de adressering of de naamsvermelding van Abonnee dienen eveneens zo spoedig mogelijk aan de Informatiebalie gemeld te worden.

7.4 Uitgever is gemachtigd de bezorging van het Tijdschrift te staken indien tijdige betaling uitblijft.

9. Privacy en Wet Bescherming Persoonsgegevens
9.1 De persoonsgegevens van Abonnee worden opgenomen in een gegevensbestand en verwerkt door en onder

verantwoordelijkheid van Uitgever. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens is om i) uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tussen Uitgever en Abonnee die aan het Abonnement ten grondslag ligt ii) om een administratie bij te houden van alle Abonnees en iii) om relevante aanbiedingen te doen van Uitgever en door haar zorgvuldig geselecteerde derden.

9.2 Uitgever zal ervoor zorgen dat de persoonlijke gegevens met zorg worden behandeld en zal passende technische maatregelen treffen om deze gegevens te beschermen tegen elke vorm van onwettige verwerking.

9.3 Abonnee erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verstrekking van zijn/haar persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt door Uitgever en Abonnee gaat akkoord met het privacy beleid van Uitgever.

9.4 Abonnee kan zijn/haar persoonsgegevens te allen tijde inzien en verzoeken deze te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen door een brief of e-mail te sturen naar de Informatiebalie.

10. Auteursrecht
10.1 De inhoud van het Tijdschrift mag niet door of met medewerking van Abonnee worden verveelvoudigd,

opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, tenzij daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming is verkregen van Uitgever.

10.2 Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van het Tijdschrift worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij Uitgever dan wel bij de door Uitgever ingeschakelde derden.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Uitgever is uitsluitend aansprakelijk voor door Abonnee geleden directe schade indien deze schade aan

Uitgever is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van Uitgever komt. Abonnee dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld veroorzaakt door Uitgever.

12. Toepasselijk recht en forum
12.1 Op Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de

Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.